AGB niederländischer Sprache 2019

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Aximo is geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 73031453, BTW nummer NL167394137B01, gevestigd en kantoorhoudend te (3438JC) Nieuwegein aan de Govert Flinckhage 3 in Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Aximo en een koper waarop Aximo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aximo voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Inkoop en andere voorwaarden welke de koper van toepassing verklaart verbinden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Aximo zijn aanvaard.
1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, kan slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige voorwaarden blijven dan volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes
2.1 Offertes van Aximo zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte.
2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Aximo niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Aximo’s  offerte.
2.3 In offertes van Aximo genoemde levertijden en andere door Aximo genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
2.4 Aximo kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt een aanbieding automatisch voor nabestellingen.
2.6 Aximo is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De door Aximo opgegeven prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.2 De door Aximo opgegeven prijzen zijn gebaseerd op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging. Aximo houdt zich het recht voor nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzingen van valuta en wijzigingen in de grondstofprijzen, aan haar kopers door te berekenen, zonder dat de koper gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren.
3.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst met Aximo komt eerst tot stand nadat Aximo een opdracht schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen, binden Aximo slechts, indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Voor werkzaamheden/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4 Geen enkele overeenkomst met Aximo komt tot stand indien niet vast staat dat de afnemer voldoende solvabel is. Aximo blijft gerechtigd in dat verband informatie over de afnemer in te winnen bij daartoe bestemde instellingen.

Artikel 5. Levering
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt het minimum orderbedrag € 100,00 exclusief BTW.
5.2 Levering franco huis op één adres in Duitsland en Oostenrijk vanaf een ordergrootte van
€ 200,00 exclusief B.T.W.; Zwitserland vanaf € 250,00 tot aan de grens. Orders met meerdere afleveradressen en/of een ordergrootte lager dan € 200,00 worden verhoogd met administratie- en vrachtkosten. Deze bedragen € 9,00 voor Duitsland, respectievelijk € 14,00 voor Oostenrijk en € 18,84 + € 1,63 per kilo voor Zwitserland. De kosten voor invoer, douane over overige kosten zijn hierbij niet inbegrepen, indien van toepassing voor verzending naar het gewenste land.
5.3 Aximo behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Aximo wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.
5.4 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5.5 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.6 Vanaf het moment van levering is het geleverde voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 6. Levertijd
6.1 Alle door Aximo in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale levertermijnen.
6.2 Aximo is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door haar kopers of derden ten gevolge van het niet of te laat leveren van producten.
6.3 Bij niet tijdige levering dient de koper Aximo daarom schriftelijk in gebreke te stellen en Aximo een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 7. Deelleveringen
7.1 Het is Aximo toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als de zaken in gedeelten worden geleverd, is Aximo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Technische eisen enz.
8.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Aximo er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt en alle benodigde gegevens en specificaties hiervoor zijn overlegd.

Artikel 9. Ontbinding van overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Aximo en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aximo omstandigheden ter kennis komen die Aximo goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien Aximo de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Aximo bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Aximo schadevergoeding te vorderen.
9.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Aximo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Aximo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle geleverde zaken blijven volledig eigendom van Aximo tot het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag voor het op het verkochte betrekking hebbende is betaald.
10.2 Door Aximo geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Aximo dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Aximo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aximo zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Aximo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Gebreken/Klachtentermijnen
11.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene,
• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Aximo te melden.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Aximo.
11.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
11.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Aximo worden geretourneerd.
11.6 Geleverde en geaccepteerde producten worden niet teruggenomen door Aximo. Indien al en uitsluitend schriftelijk, van deze bepaling wordt afgeweken dienen de producten franco te worden afgeleverd aan het door Aximo op te geven adres.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Aximo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken of storingen in de door haar geleverde producten, fouten in verstrekte afbeeldingen, tekeningen, specificaties, handleidingen, bedieningsvoorschriften enz. noch voor schade, inclusief  incidentele of gevolgschade uit welke oorzaak en/of in welke vorm dan ook aan de zijde van koper of derden opgekomen, door de door Aximo geleverde producten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Aximo.
12.2 De aansprakelijkheid van Aximo is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Aximo in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Artikel 13. Garantie
13.1 Aximo garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
13.2 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Aximo kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
13.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
13.4 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 14. Betaling
14.1 Aximo kan betaling middels rembours of vooruitbetaling bedingen.
14.2 In die gevallen waar sprake is van speciale aanmaak en/of inkoop, worden de navolgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdracht, 50% bij levering.
14.3 Aximo is gerechtigd elke levering uit te stellen totdat zij betaling heeft ontvangen, niet alleen van de met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alle nog aan haar door koper verschuldigde bedragen.
14.4 De koper betaalt in alle gevallen zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie of wegens een vermeend recht van reclame en zonder dat de koper zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
14.5 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Aximo zonder enige ingebrekestelling het recht de koper over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per kalendermaand (of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend, in rekening te brengen. Dit onverminderd de Aximo verder toekomende rechten, waaronder het recht om op de koper alle onder de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te verhalen.
14.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Aximo en de verplichtingen van de koper jegens Aximo onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aximo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aximo niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Aximo daaronder begrepen.
15.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Aximo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aximo niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.3 Indien Aximo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Niet nakoming
16.1 Indien een koper enige verplichting, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissementsaanvragen, faillissement, aangevraagde dan wel verkregen surseance van betaling of stillegging c.q. liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft Aximo het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
16.2 In geval een van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Aximo op koper terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Aximo het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.

Artikel 17. Producten, promotie en beeldmateriaal
17.1 Promotie- en beeldmateriaal kan bij Aximo worden aangevraagd. Alle door Aximo  toegezonden en geleverde promotie en beeldmateriaal mag daarna gebruikt voor eigen winkel of bijbehorende website van de retailer. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van de website van Aximo of sociale media te halen.
17.2 Om ons merk en de exclusiviteit te beschermen geven we geen toestemming om onze producten aan te bieden of ons beeldmateriaal te gebruiken voor overkoepelende verkoopsites en platforms als eBay en Amazon.

Artikel 18. Afwijkende bedingingen
18.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Aximo schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussen Aximo en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.